ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής, πρόκειται να υλοποιήσει πρόγραμμα στο πλαίσιο της δράσης: «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων».
Η δράση εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει από τον Οκτώβριο του 2013 έως τον Οκτώβριο του 2014.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους από τις 5/09/13 έως τις 18/09/2013 στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής, (Κολοτούρου 14 Καλαμαριά, τηλ. 2310453107, φαξ.2310481656, email:keathe@otenet.gr) καθημερινές από 09:00.π.μ – 13:30μ.μ.

Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην Προκήρυξη του έργου από την ΕΕΤΑΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να λάβουν γνώση:

1. της Αναλυτικής Προκήρυξης η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. http://www.eetaa.gr, στην ιστοσελίδα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία http://www.esaea.gr/ και στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ειδικής Αγωγής http://www.keathe.gr/.

2. της Αναλυτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπου περιγράφονται αναλυτικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής, τα κριτήρια και οι διαδικασίες με τις οποίες θα γίνει η επιλογή κ.α. Η Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ειδικής Αγωγής http://www.keathe.gr/ και διατίθεται επίσης σε έντυπη μορφή στις εγκαταστάσεις του.