Πληροφορίες : Αλέξανδρος Γεωργίου, Πάνος Ζερβός, Πάρις Κυπαρισσίδης, Αναστασία Κουτρουμπέλη, Χαράλαμπος Κουκλάκης.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2013

Τηλέφωνο : 213 13 20 649, -689, -658,

-618 και 667.

Αρ. Πρωτ: 1241

Fax : 2105214733
E-mail : ageo@eetaa.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ  ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΒΑΣΙΚΩΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού

Αντικείμενο, προϋπολογισμός και διάρκεια της πράξης

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΣΤΟΧΟΣ

1.1 Κατανομή του Προϋπολογισμού των Πράξεων ανά Περιφέρεια

1.2 Στόχος των Πράξεων – Περιγραφή

ΑΡΘΡΟ 2

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΑΝΑΔΟΧΟΙ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

2.1 Παρεχόμενες Υπηρεσίες – Αντικείμενο14

2.2 Ανάδοχοι14

2.3 Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

2.4 Παροχή σχετικών εντύπων και πληροφοριών

2.5 Υποβολή Προσφοράς – Όροι συμμετοχής

2.5.1 Στοιχεία Αίτησης, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς

2.5.1.1 Αίτηση συμμετοχής

2.5.1.2 Τεχνική Προσφορά

2.5.1.3 Οικονομική Προσφορά

2.5.2 Ανώτατο όριο τιμής προσφοράς21

2.5.3 Μη μετατροπή στοιχείων – Χρόνος ισχύος προσφορών

2.6 Δικαιολογητικά συμμετοχής

2.6.1 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής

2.7 Διενέργεια Διαγωνισμού25

2.7.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών25

2.7.1.1 Αποσφράγιση Φακέλων Προσφορών και Υποφακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς.6

2.7.1.2 Έλεγχος και αξιολόγηση τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων συμμετοχής (Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής)6

2.7.1.3Έλεγχος και αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των υποψηφίων.26

2.7.1.4 Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών.30

2.7.1.5. Έλεγχος και αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των υποψηφίων ……………………………………………………………….……………………………… 31

2.7.1.6 Τελική κατάταξη των προσφορών των υποψηφίων

2.7.1.7 Κατακύρωση32

2.7.2 Προσωρινή Δικαστική Προστασία34

2.8 Υπογραφή Συμβάσεων

2.9 Ωφελούμενοι/νες- Κριτήρια επιλογής

2.10 Διαδικασία επιλογής ωφελουμένων

2.11 Έντυπο Παροχής Υπηρεσιών προς τους Ωφελούμενους

2.12 Τρόπος Πληρωμής

2.13 Παροχή στοιχείων – Έλεγχοι και επαληθεύσεις

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

3.1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

3.2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 47

3.3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 47

ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ  ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ  ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Β ΠΔ 60/2007

25. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 21.000.000€
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 8/7/2013
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΥΛΛΕΡΟΥ 73-77, 104 36, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ  ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ»

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) Α.Ε. ενεργώντας ως Δικαιούχος των Πράξεων: «Ενέργειες στήριξης ατόμων που χρήζουν βοήθειας», οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της δράσης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων», στους Άξονες Προτεραιότητας 10 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», 11 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και 12 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 4, κατηγορία Παρεμβάσεων 3 «Ενέργειες στήριξης ατόμων που χρήζουν βοήθειας»), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 και έχοντας υπόψη:

 1. 1.Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως ισχύει.
 2. 2.Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει.
 3. 3.Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει.
 4. 4.Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.
 5. 5.Την υπ’ αριθμ. 7725/28.3.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001).
 6. 6.Τη με αριθμό C/2007/5534-12.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001).
 7. 7.Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013», όπως ισχύει.
 8. 8.Το Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ Α΄236) «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 9. 9.Το Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ Α΄30) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

10.Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄81) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

11.Το Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ Α΄176) «Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.

12.Το N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.

13.Το N. 2503/1997 (ΦΕΚ Α΄…) «Διοίκηση, οργάνωση, Στελέχωση για την Περιφέρεια, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

14.Το N. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, καθώς και τα Π.Δ. που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.

15.Την παρ. 13 του άρθρου 21 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α΄263) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

16.Το Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α΄28) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως εκάστοτε ισχύει.

17.Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

18.Το άρθρο 10 του Ν. 2072/1992 «Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄125).

19.Το Ν. 2190/1920 (ΦΕΚ Α΄…) «Περί ανωνύμων εταιριών», όπως έχει τροποποιηθεί.

20.Το άρθρο 16 του Ν. 1518/1985 (ΦΕΚ Α΄30) «Καταβολή της σύνταξης των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων ΝΠΔΔ καθώς και της χορηγίας των δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων από το Δημόσιο Ταμείο και άλλες διατάξεις».

21.Το Π.Δ. 60/2007(ΦΕΚ Α΄64) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.»

22.Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄…) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως ισχύει.

23.Το Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α΄90) «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.

24.Το Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ Α΄84) «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων», όπως ισχύει.

25.Το Π.Δ. 395/22-9-1993 (ΦΕΚ Α΄166) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ.».

26.Την υπ’ αριθμ. 36952/1275/2008 (ΦΕΚ Β΄986) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 107900/16.03.2001 όμοιας απόφασης, ως ίσχυε, περί Σύστασης και Λειτουργίας Ειδικών Υπηρεσιών «Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου» και «Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο», με σκοπό την αναδιάρθρωση τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3614/2007.

27.Τη με αριθμό 25253/2235/2008 (ΦΕΚ Β΄603) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την Τροποποίηση της με αριθμό 118267/14.12.2000 όμοιας Απόφασης, ως ίσχυε, περί Σύστασης και Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ», με σκοπό την αναδιάρθρωσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 η οποία μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Διαχειριστική Αρχή) του Επι­χειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», όπως ισχύει.

28.Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ1749/2008 (ΦΕΚ Β΄540) Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και οικονομικών με θέμα «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης», όπως ισχύει.

29.Τη με αριθμό οικ. 0.18975/οικ.3.3113/21-10-2010 (ΦΕΚ 1683/Β/22-10-2010) με θέμα : «Τροποποίηση της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 60292/2158/27-08-2008 «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής των Πράξεων α) «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» και β) «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013», η οποία τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 1.8011/οικ.3.1414/9.6.2011 (ΦΕΚ Β΄1231) ΚΥΑ.

30.Τη με αριθμό Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/9.10.2001 (ΦΕΚ Β΄1397) Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό Π1γ/ΓΠ/οικ.11801/2003 (ΦΕΚ Β΄160), καθώς και με την Δ27/οικ. 9746/409 (ΦΕΚ Β’, 914/15-4-2013) όμοια και όπως εκάστοτε ισχύει.

31.Την υπ’ αριθμ. Π4α/οικ.4633/29.9.1993 (ΦΕΚ Β΄789) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Αποθεραπείας-Αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων καθώς και για τη διημέρευση των ατόμων που περιγράφονται στο άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 2072/1992», όπως εκάστοτε ισχύει.

32.Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

33.Την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία που αναφέρεται στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων.

34.Το ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.).

35.Τον Κανονισμό για την ανάθεση υπηρεσιών και τη σύναψη συμβάσεων της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.).

36.Τη με αριθμό 459/20.2.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στους Άξονες Προτεραιότητας 10,11,12, στο πλαίσιο της Δράσης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων».

37.Το με αριθμό 151/7.11.2008έγγραφο επιβεβαίωσης της Διαχειριστικής επάρκειας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε ως Δικαιούχο των ανωτέρω πράξεων.

38.Τις με αριθ. 3.7415/6.1597, 3.10711/6.2491 και 3.10712/6.2492 της 21ης/3/2013 Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων με κωδικούς ΟΠΣ 434373, 434374 και 434375, αντίστοιχα.

39.Τη με αριθμό  465/23-4-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε. για την έγκριση και δημοσίευση της Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού  στο πλαίσιο της Δράσης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων»

προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό επιλογής αναδόχων για την υλοποίηση  της Πράξης:«Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων».

ΓΕΝΙΚΑ

Θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού

Ο παρών Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως ισχύει, του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/A), του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α) αναλογικά εφαρμοζόμενου για την περίπτωση των υπηρεσιών, με τις διατάξεις της με αριθ. 0.18975/οικ. 3.3113/21-10-2010/(ΦΕΚ 1683/Β) Κοινής υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 60292/2158/27-08-2008 «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής των Πράξεων α) «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» και β) «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 1.8011/οικ.3.1414/9-6-2011 (ΦΕΚ 1231/Β/14-6-2011) ομοία, και τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Αντικείμενο, προϋπολογισμός και διάρκεια της πράξης

Αντικείμενο των προς ανάθεση υπηρεσιών αποτελεί η λειτουργία των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, καθώς και των Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρίες & των Λοιπών Κέντρων, από τα οποία θα παρέχονται υπηρεσίες σύμφωνα με τα οριζόμενα α) στην υπ’ αριθ. 0.18975/οικ.3.3113/21-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1683/Β) και β) στην παρούσα προκήρυξη.

Η διάρκεια υλοποίησης της Πράξης στο πλαίσιο της παρούσης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός χρηματοδοτείται κατά 100% από δημόσιους πόρους και ανέρχεται στα 21.000.000,00 €. Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών απαλλάσσεται από Φ.Π.Α, σύμφωνα με τα με Α.Π. 1047941/3570/280/Β0014/2.07.2009 και 1142/15.10.2010 έγγραφα της Γενικής Δ/νσης Φορολογίας (14η Δ/νση ΦΠΑ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο προϋπολογισμός ανά Άξονα Προτεραιότητας  αναλύεται ως κατωτέρω:

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΕΚΤ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10

9.000.000

89,24%

10,76%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11

11.000.000

80%

20%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12

1.000.000

85%

15%

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΣΤΟΧΟΣ

1.1 Κατανομή του Προϋπολογισμού των Πράξεων ανά Περιφέρεια

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά οι Περιφέρειες της χώρας όπου θα παρασχεθούν υπηρεσίες στήριξης στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων, καθώς και η ενδεικτική κατανομή του Προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια.

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΗΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ
8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

(ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10)

Ανατ. Μακεδονίας  & Θράκης

360.000

70.000

Ηπείρου

1.000.000

300.000

Θεσσαλίας

500.000

290.000

Ιονίων νήσων

400.000

320.000

Δυτικής Ελλάδας

260.000

750.000

Πελοποννήσου

250.000

550.000

Βορείου Αιγαίου

260.000

350.000

Κρήτης

2.040.000

1.300.000

ΣΥΝΟΛΑ

5.070.000

3.930.000

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

9.000.000

3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

(ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11)

Κεντρικής Μακεδονίας

1.330.000

2.390.000

Δυτικής Μακεδονίας

530.000

70.000

Αττικής

1.370.000

5.310.000

ΣΥΝΟΛΑ

3.230.000

7.770.000

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

11.000.000

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

(ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12)

Στερεάς Ελλάδας

140.000

220.000

Νοτίου Αιγαίου

560.000

80.000

ΣΥΝΟΛΑ

700.000

300.000

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

1.000.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

21.000.000

α) Σε περίπτωση μη εξάντλησης του προϋπολογισμού στις Περιφέρειες που ανήκουν είτε στις 8 της Σύγκλισης, είτε στις 3 της Σταδιακής Εξόδου, τα αδιάθετα υπόλοιπα μεταφέρονται σε ίδιου τύπου Περιφέρεια (Σύγκλισης, Σταδιακής Εξόδου) καταρχάς, ή και σε άλλου τύπου Περιφέρεια – σε σχέση μόνο με τις Περιφέρειες Σύγκλισης και Σταδιακής Εξόδου – εν συνεχεία, όπου υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας.

β) Σε περίπτωση μη εξάντλησης του προϋπολογισμού σε μία από τις 2 Περιφέρειες της Σταδιακής Εισόδου, το αδιάθετο υπόλοιπο μεταφέρεται στην άλλη και μόνο.

γ) Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη εξάντλησης του προϋπολογισμού που αφορά σε μία από τις δύο κατηγορίες Κέντρων (ΚΗΦΗ / Κέντρων Διημέρευσης) και αφού έχει ολοκληρωθεί η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία διάθεσης υπολοίπων (περιπτώσεις α και β), τότε και μόνο, το αδιάθετο υπόλοιπο θα μπορεί να μεταφερθεί στην άλλη κατηγορία Κέντρων, κατά την ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία (περιπτώσεις α και β).

1.2 Στόχος των Πράξεων – Περιγραφή

Οι πράξεις στοχεύουν:

 • Στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των έμμεσα ωφελουμένων ατόμων στην εργασία μέσω της υποστήριξής τους, με την παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα και λοιπά άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (άμεσα ωφελούμενα άτομα). Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των έμμεσα ωφελούμενων ατόμων ως προς την ενσωμάτωσή τους στο ενεργό εργασιακά ανθρώπινο δυναμικό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών.
 • Στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών, καθώς και μη ηλικιωμένων (ΑμεΑ, κλπ) που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών (άμεσα ωφελούμενα άτομα).

Η παροχή υπηρεσιών στήριξης σε ηλικιωμένους και σε λοιπά άτομα που χρήζουν βοήθειας θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που εξειδικεύονται στην παρούσα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων, προκειμένου να ενισχυθεί η απασχολησιμότητά τους.

ΑΡΘΡΟ 2

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΑΝΑΔΟΧΟΙ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

2.1 Παρεχόμενες υπηρεσίες – αντικείμενο

Α) Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (εφεξής,ΚΗΦΗ), θα πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες ημερήσιας φιλοξενίας σε ηλικιωμένα άτομα, μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια, κλπ). Οι υπηρεσίες αυτές θα αφορούν κατ’ ελάχιστο στην ανάπαυση και αναψυχή των άμεσα ωφελουμένων, καθώς και στη σίτισή τους.

Β) Τα Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρίες και τα Λοιπά Κέντρα θα πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα με κινητικές αναπηρίες, ή με αισθητηριακές αναπηρίες, ή με νοητική υστέρηση, ή με πολλαπλές αναπηρίες, ή με διαφορετικού είδους αναπηρία. Οι παραπάνω υπηρεσίες αφορούν κατ’ ελάχιστο στη μεταφορά των άμεσα ωφελουμένων προς και από το Κέντρο, στην παραμονή / αναψυχή τους, στην απασχόλησή τους, σε εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση, σε εργοθεραπείες, σε ατομική ή και ομαδική άσκηση.

Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο της παρούσας, δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης, αποθεραπείας – αποκατάστασης – ημερήσιας νοσηλείας και ιατρικής αποκατάστασης.

2.2 Ανάδοχοι

Α)  Για τα ΚΗΦΗ, δικαίωμα συμμετοχής έχουν Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Δομές) τα οποία, κατά την υποβολή της «Αίτησης», είναι ή ανήκουν σε:

 • Δήμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών, τα οποία έχουν τις κατά το νόμο προϋποθέσεις
 • Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις του ν. 3463/2006
 • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
  • που νομίμως έχουν αδειοδοτηθεί και έχουν τη δυνατότητα παροχής αυτών των υπηρεσιών, σύμφωνα με το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία τους, όπως ισχύει κάθε φορά (αριθ. Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/9.10.2001, ΦΕΚ 1397/Β, Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, όπως τροποποιήθηκε με την Π1γ/ΓΠ/οικ. 11801/2003 (ΦΕΚ 160 Β, 14-2-2003), με τη με αριθμό 1.8011/οικ.3.1414/9.6.2011 (ΦΕΚ Β΄1231) ΚΥΑ, καθώς και με την Δ27/οικ. 9746/409 (ΦΕΚ Β’, 914/15-4-2013).

Β) για τα Κέντρα Διημέρευσης και τα Λοιπά Κέντρα,δικαίωμα συμμετοχής έχουν Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρίες και Λοιπά Κέντρα (Δομές), τα οποία, κατά την υποβολή της «Αίτησης» είναι :

 • Φυσικά πρόσωπα, ή
 • Νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού δικαίου.

Τα Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας θα πρέπει να έχουν νομίμως αδειοδοτηθεί και να πληρούν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές, που ορίζονται στο Π.Δ. 395/22.9.1993 και στο κεφάλαιο Γ της υπ’ αριθμ. Π4α/οικ.4633/29.9.1993 απόφασης της Υφυπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Για τα Λοιπά Κέντρα απαιτείται να έχουν νομίμως αδειοδοτηθεί για την παροχή υπηρεσιών συναφών προς τα Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας.

Πιο συγκεκριμένα, η συνάφεια των Λοιπών Κέντρων με τα Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας, στο πλαίσιο της παρούσας, προσδιορίζεται :

Α) ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες, από την παροχή συνολικά υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής, μεταφοράς των άμεσα ωφελουμένων προς και από το Κέντρο, εργοθεραπείας – απασχόλησης, ατομικής-ομαδικής άσκησης και αναψυχής κ.λπ.

και

Β) ως προς το προσωπικό και τους χώρους, από την απασχόληση ανάλογου προσωπικού και τη διάθεση ανάλογων χώρων με τα Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π4α/οικ.4633/29-9-1993, κεφάλαιο Γ (ΦΕΚ 789Β) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Αποθεραπείας-Αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων καθώς και για τη διημέρευση των ατόμων» που περιγράφονται στο άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 2072/1992.

2.3 Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι ανωτέρω φορείς, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α. διαθέτουν την απαιτούμενη σχετική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας

Β. παρέχουν τις περιγραφόμενες στις σχετικές Υ.Α. και στο άρθρο 2.1 της παρούσας, υπηρεσίες στους ωφελούμενους για 7,5 ώρες κατ’ ελάχιστο, ημερησίως

Γ. ειδικότερα, σημειώνεται ότι για τα ΚΗΦΗ, που εκ της αδείας τους έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν δύο βάρδιες (πρωινή και απογευματινή), θα πρέπει, προκειμένου να συμμετάσχουν και να επιλεγούν στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, να δηλώσουν στην αίτησή τους μία (1) μόνο βάρδια, είτε την πρωινή είτε την απογευματινή, για να παρέχουν τις περιγραφόμενες στην παρούσα υπηρεσίες.

2.4 Παροχή σχετικών εντύπων και πληροφοριών

Ο Φάκελος της πρόσκλησης θα ξεκινήσει να διατίθεται, σε έντυπη μορφή, στις

6/6/2013, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 9:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ., από την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε. (Μυλλέρου 73-77,Τ.Κ. 10436 Αθήνα). Η διάθεση του Φακέλου θα διαρκέσει μέχρι τις 8/7/2013 και ώρα 14.30.

Ο Φάκελος θα διατίθεται, επίσης, σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε. http://www.eetaa.gr/ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. (www.esaea.gr).

Ο Φάκελος περιλαμβάνει την Πρόσκληση, η οποία αποτελείται από το σώμα αυτής, καθώς και από τα ακόλουθα Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

 • Παράρτημα Ι: Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής – Προσφοράς.
 • Παράρτημα II: Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς
 • Παράρτημα III: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
 • Παράρτημα IV: Υπόδειγμα Συγκεντρωτικής Αναλυτικής Κατάστασης Άμεσα Ωφελουμένων.
 • Παράρτημα V: Υπόδειγμα Εντύπου Παροχής Υπηρεσιών προς τους Άμεσα Ωφελούμενους.
 • Παράρτημα VI: Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών (συμμετοχής και καλής εκτέλεσης)
 • Παράρτημα VII: Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
 • Παράρτημα VIII: Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής του/της Άμεσα Ωφελούμενου/ης.
 • Παράρτημα  IX: ΚΥΑ με αριθμό 0.18975/οικ.3.3113/21-10-2010 (ΦΕΚ 1683/Β/22-10-2010) με θέμα : «Τροποποίηση της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 60292/2158/27-08-2008 «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής των Πράξεων α) «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» και β) «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013»
 • Παράρτημα X: ΚΥΑ με αριθμό 1.8011/οικ.3.1414/9-6-2011 (ΦΕΚ 1231/Β/14-6-2011) με θέμα: «Τροποποίηση της με αριθμ. 0.18975/οικ.3.3113/21.10.2010 (ΦΕΚ 1683/Β) κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής των πράξεων α) «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμωνπου χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» και β) «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007−2013».
 • Παράρτημα XI: Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης των εμμέσως ωφελούμενων, σχετικά με το ότι είναι επιφορτισμένοι με τη φροντίδα των άμεσα ωφελούμενων.
 • Παράρτημα XII:Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης για τα «λοιπά Κέντρα»
 • Παράρτημα XIII: Προσχέδιο Σύμβασης με τους Αναδόχους

2.5 Υποβολή Προσφοράς – Όροι συμμετοχής

Για τη συμπλήρωση της Αίτησης Συμμετοχής – Προσφοράς, απαραίτητη είναι η γνώση από τους ενδιαφερόμενους όλων των όρων, διαδικασιών και στοιχείων συμμετοχής, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη και στην ΚΥΑ με αριθ. 0.18975/οικ.3.3113/21-10-2010 (ΦΕΚ 1683/Β/22-10-2010), όπως ισχύει κάθε φορά, τα οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα στην Αίτησή τους.

Η Αίτηση συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και Προσφοράς και συμπληρώνεται σε πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, όλα υπογεγραμμένα πρωτοτύπως, στη θέση «Ο ΑΙΤΩΝ», από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, ο οποίος θα έχει αρμοδιότητα ή εξουσιοδότηση για τη συμπλήρωσή της και για δέσμευση της επιχείρησης που εκπροσωπεί έναντι της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε, με μόνη την υπογραφή του.

Το πρωτότυπο της Αίτησης θα βρίσκεται έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς και θα προσκομίζεται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. προκειμένου να αναγραφεί ο αριθμός εισερχομένου πρωτοκόλλου της κατάθεσης της προσφοράς.

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού να περιέχει:

1. Ένα σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». Ο υποφάκελος των δικαιολογητικών θα περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής της παραγράφου 2.6 της παρούσας, σε δύο ξεχωριστούς φακέλους με την ένδειξη «Πρωτότυπα» και «Αντίγραφα». Στον φάκελο με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής θα περιλαμβάνεται επιπλέον και αντίγραφο της Αίτησης.

2. Ένα σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Ο υποφάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της παραγράφου 2.5.1.2 της παρούσας, σε δύο ξεχωριστούς φακέλους με την ένδειξη «Πρωτότυπα» και «Αντίγραφα».

3. Ένα σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Ο υποφάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της παραγράφου 2.5.1.3 της παρούσας, σε δύο ξεχωριστούς φακέλους με την ένδειξη «Πρωτότυπα» και «Αντίγραφα».

Στην περίπτωση που οι προσφέροντες καταθέσουν προσφορές για περισσότερα από ένα Κέντρα, θα συμπληρώνουν μία Αίτηση για κάθε Κέντρο, η οποία θα συνοδεύεται από αντίστοιχη Τεχνική και Οικονομική Προσφορά, καθώς και εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Τα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά της παραγράφου 2.6, που είναι κοινά, θα υποβάλλονται μία φορά, σε ξεχωριστό φάκελο, με την ένδειξη «ΚΟΙΝΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», ο οποίος θα περιλαμβάνει δύο ξεχωριστούς φακέλους με την ένδειξη «Πρωτότυπα» και «Αντίγραφα» και θα γίνεται σχετική μνεία στην «Αίτηση».

Στο σφραγισμένο Κυρίως Φάκελο της Προσφοράς, αλλά και στους Υποφακέλους Δικαιολογητικών, Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

 • τα στοιχεία του υποψηφίου Αναδόχου (επωνυμία φορέα & επωνυμία Κέντρου)
 • ο αποδέκτης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., Μυλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα)
 • ο τίτλος της Πρόσκλησης ανάλογα με τον τύπο Περιφέρειας για την οποία κατατίθεται η Προσφορά (ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ  ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ», ή ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ, ή ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ»)

η ένδειξη: ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), στη διεύθυνση Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα, μέχρι την

8/7/2013 και ώρα 14:30 μ.μ.

Από τις Προσφορές που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την

8/7/2013 και ώρα 14.30 μ.μ., δηλαδή έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής.

Προσοχή: η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη.

Προσφορές που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία

και ώρα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν αξιολογούνται.

Οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος αυτής μετά την κατάθεσή της. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής θα επισύρει τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 2.6.1 συνέπειες.

2.5.1 Στοιχεία Αίτησης, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς

2.5.1.1 Αίτηση συμμετοχής – προσφοράς

Στην Αίτηση συμμετοχής – προσφοράς που θα υποβληθεί, εκτός των στοιχείων του προσφέροντα (επωνυμία, νομική μορφή και έδρα φορέα, Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ, τηλέφωνο, FAX, email, ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου, κλπ.) θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 2.6 της παρούσας.

2.5.1.2 Τεχνική Προσφορά

Στην Τεχνική Προσφορά, για την υποβολή της οποίας χρησιμοποιείται υποχρεωτικά το Υπόδειγμα του Παραρτήματος II της παρούσας, περιλαμβάνονται:

Α) Τα μη βαθμολογούμενα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς και συγκεκριμένα:

 • το ιδιοκτησιακό καθεστώς (ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο)
 • ο αριθμός των άμεσα ωφελουμένων που πρόκειται να επωφεληθούν
 • η λειτουργία του Κέντρου εβδομαδιαίως και ετησίως
 • το ωράριο λειτουργίας (σε ό,τι αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανά ημέρα)
 • τις ειδικότητες και τον αριθμό των εργαζομένων στο κέντρο

Β) Τα βαθμολογούμενα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς και συγκεκριμένα:

α) Τεκμηρίωση της ανάγκης λειτουργίας του Κέντρου, σε σχέση με τις εντοπισμένες τοπικές ανάγκες των δυνητικών άμεσα ωφελουμένων

β) Η διαδικασία δημοσιοποίησης/πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και παραλαβής των αιτημάτων των δυνητικών άμεσα ωφελουμένων, για την επιλογή τους από το Κέντρο.

γ) Η περιγραφή του τρόπου, της συχνότητας και του περιεχομένου των υπηρεσιών που θα παρέχονται στους άμεσα ωφελούμενους, ανάλογα με τις ειδικότητες, τον αριθμό των στελεχών της δομής και τη διάγνωση των αναγκών των ωφελουμένων.

δ) Η περιγραφή  της διαδικασίας παρακολούθησης της πορείας της υγείας και των αναγκών των άμεσα ωφελουμένων.

2.5.1.3 Οικονομική Προσφορά

Στην Οικονομική Προσφορά, για την υποβολή της οποίας χρησιμοποιείται υποχρεωτικά το Υπόδειγμα του Παραρτήματος III της παρούσας, περιλαμβάνεται η ετήσια προσφερόμενη τιμή για κάθε άμεσα ωφελούμενο, η οποία δε μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο τιμής προσφοράς, όπως αυτό προσδιορίζεται στην παράγραφο 2.5.2 της παρούσας.

Στην περίπτωση που υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των στοιχείων της Οικονομικής Προσφοράς ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

2.5.2 Ανώτατο όριο τιμής προσφοράς

Το ανώτατο ετήσιο όριο δαπάνης σε Ευρώ (€), που θα καταβάλλεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ανά ωφελούμενο, θα είναι: α) για τα ΚΗΦΗ: 6.000€ β) για τα Κέντρα Διημέρευσης και τα Λοιπά Κέντρα για ΑμεΑ: 9.000€.

Το ανωτέρω ποσό καλύπτει το συνολικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών για όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών (12 μήνες), σύμφωνα με την σχετικώς υπογραφείσα σύμβαση, για κάθε ωφελούμενο.

Ο Ανάδοχος δε δύναται να προβεί στην είσπραξη οποιουδήποτε αντιτίμου από τους/τις ωφελούμενους/ες.

2.5.3 Μη μετατροπή στοιχείων – Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι φορείς που θα υποβάλλουν Προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας υποχρεούνται σε μη μετατροπή των στοιχείων της Προσφοράς τους μέχρι και την υπογραφή της Σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω προβλεπομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς των Προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο ανωτέρω.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου χρονικού ορίου παράτασης ισχύος των Προσφορών, τα αποτλέσματα του Διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του Διαγωνισμού εξυπηρετεί το Δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την Προσφορά τους – εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου παράταση της Προσφοράς τους – είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση η διαδικασία του Διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις Προσφορές τους.

2.6 Δικαιολογητικά συμμετοχής

Τα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται, σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ή με Υπεύθυνη Δήλωση (παρ. 4 του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει) του νομίμου εκπροσώπου του φορέα, παρουσιάζονται στη συνέχεια και συγκεκριμένα αναλύονται στις περιπτώσεις 1 έως και 6. Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται, εφόσον κατά Νόμο χορηγούνται στον προσφέροντα, σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τη μη προσκόμισή τους.

1. Αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Δομής (αρχική και τυχόν τροποποιήσεις).

Για τα λοιπά Κέντρα, σε περίπτωση που στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δεν αναφέρεται το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, το προσωπικό (αριθμός και ειδικότητες) και οι χώροι που διαθέτουν, η άδεια θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του προσφέροντος, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία αυτά θα περιγράφονται αναλυτικά, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος XII της παραγράφου 2.2, της παρούσας.

2. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης:

α) Ισχύον Καταστατικό ίδρυσης ή συστατική πράξη του υποψηφίου, που λειτουργεί το Κέντρο.

β) ΦΕΚ δημοσίευσης του καταστατικού ή της συστατικής πράξης ή ανακοίνωση της αρμόδιας Αρχής,όπου κατά το Νόμο απαιτείται περαιτέρω δημοσίευση.

γ) Αντίγραφα των, μέχρι την ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων συμμετοχής-Προσφορών, τροποποιήσεών τους (δηλαδή επικυρωμένα αντίγραφα ή τα ΦΕΚ, εφόσον έχουν δημοσιευτεί), ή ανακοίνωση της αρμόδιας Αρχής.

δ) Πιστοποιητικό περί (μη) τροποποιήσεων από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή.

ε) ΦΕΚ δημοσίευσης ή ανακοίνωση της αρμόδιας Αρχής ή το ακριβές αντίγραφο του πρακτικού Γ.Σ. ή άλλου αρμόδιου διοικητικού οργάνου περί εκλογής μελών Δ.Σ. (όπου αυτό προβλέπεται) και του πρακτικού του Δ.Σ., δυνάμει του οποίου έγινε η συγκρότηση του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου του υποψηφίου σε σώμα και ορίσθηκε η διαχείριση και εκπροσώπηση του υποψηφίου, όπου απαιτείται.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του υποψηφίου, όλες οι τυχόν σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών ή συστατικών πράξεων κλπ., το πρόσωπο που δεσμεύει νόμιμα τον υποψήφιο (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) και η θητεία του ή των μελών του διοικητικού οργάνου.

στ) Ακριβές αντίγραφο πρακτικού απόφασης του αρμόδιου Διοικητικού Οργάνου του υποψηφίου, με την οποία αποφασίστηκε η συμμετοχή του στο πρόγραμμα και παρέχεται εξουσιοδότηση προς το νόμιμο εκπρόσωπό του για να υποβάλλει προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε την Προσφορά, δεσμεύοντας με μόνη την υπογραφή του τον υποψήφιο έναντι της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και για να υπογράψει τη Σύμβαση.

3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του υποψηφίου.

4. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.6.1 της παρούσας.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986, του υποψηφίου ή του νόμιμου εκπροσώπου του, η οποία θα πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των Προσφορών και στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας και θα δηλώνεται ότι:

Α) Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου ή του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007).

Β) Δεν υφίστανται για τον υποψήφιο νομικοί περιορισμοί λειτουργίας και δεν έχει αποκλεισθεί από Διαγωνισμούς με αμετάκλητη απόφαση.

Γ) Ο υποψήφιος αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την υπογραφή της Σύμβασης, όπως αυτά αναφέρονται κατωτέρω.

Δ) Ο υποψήφιος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας και ότι η Προσφορά του είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας.

6. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 για το ποινικό μητρώο του νόμιμου εκπροσώπου, ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του αρθρου 43 του π.δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας

2.6.1 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής

Κάθε Προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από εγγυητική επιστολή συμμετοχής αορίστου χρόνου, ύψους 5% επί του συνολικούποσού των προκηρυσσομένων υπηρεσιών (αριθμός ωφελουμένων Χ ανώτατο όριο προσφοράς) και προ πιθανής έκπτωσης.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να συνταχθεί και να περιλαμβάνει τα  στοιχεία που αναφέρονται στο υπόδειγμα του Παραρτήματος VI.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των υποψηφίων που θα υπαχθούν και θα παρέχουν μέσω των Κέντρων τους τις σχετικές υπηρεσίες, θα επιστρέφονται σε αυτούς, μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2.8 της παρούσας.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων αποσύρει, μετά την κατάθεση, την Προσφορά του ή μέρος αυτής ή δεν έχει τη δυνατότητα να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατά την υπογραφή της Σύμβασης, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

2.7 Διενέργεια Διαγωνισμού

2.7.1 Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών

Η αποσφράγιση των Προσφορών καθώς και η αξιολόγηση αυτών θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 3 της παρούσας (Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων – Ε.Α.Α.) ανά είδος Κέντρων (α. ΚΗΦΗ και β. Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρίες και τα Λοιπά Κέντρα) και ανά Τύπο Περιφέρειας (α. 8 Περιφέρειες Σύγκλισης-Άξονας Προτεραιότητας 10, β. 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου-Άξονας Προτεραιότητας 11 και γ. 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου-Άξονας Προτεραιότητας 12). Ειδικότερα, η αξιολόγηση των Προσφορών θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των υποψηφίων που ανήκουν στο ίδιο είδος Κέντρων και εντός του ίδιου Τύπου Περιφέρειας.

Την Τρίτη 9/7/2013 και ώρα 10.00 π.μ. η Ε.Α.Α. θα προβεί, σε δημόσια συνεδρίαση, στην αποσφράγιση των προσφορών που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε., Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα.

Σημειώνεται ότι μετά την κατάθεση της προσφοράς οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, μόνο όταν αυτές ζητούνται από την Ε.Α.Α., είτε κατά την ενώπιον της διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της. Από τις διευκρινήσεις οι οποίες θα παρέχονται εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν διευκρινήσεις.

Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, των Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών γίνεται από την Ε.Α.Α., μόνης αρμόδιας για το άνοιγμα των κυρίως φακέλων και των υποφακέλων των υποψηφίων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη. Ο χρόνος των συνεδριάσεων, η ώρα έναρξης, καθώς και η ενδεχόμενη διακοπή και επανέναρξη αυτών ορίζονται κάθε φορά από τον Πρόεδρο της Ε.Α.Α.

Σε κάθε στάδιο, η αποσφράγιση των κυρίως φακέλων και των υποφακέλων γίνεται δημόσια, μετά από έγγραφη πρόσκληση των υποψηφίων, οι οποίοι μπορούν, εάν το επιθυμούν, να είναι παρόντες δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο κατά την αποσφράγιση.

2.7.1.1. Αποσφράγιση Φακέλων Προσφορών και Υποφακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς.

Ειδικότερα, η Ε.Α.Α. σε δημόσια συνεδρίαση, η οποία ακολουθεί χρονικά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των Προσφορών, παραλαμβάνει, ανά είδος Κέντρων και ανά Τύπο Περιφέρειας, και αριθμεί τον κυρίως φάκελο Προσφοράς του κάθε υποψηφίου σύμφωνα με τη σειρά επίδοσής τους, τον αποσφραγίζει και μονογράφει τους περιεχόμενους σε αυτόν «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Εν συνεχεία, η Ε.Α.Α. αποσφραγίζει, ανά είδος Κέντρων και ανά Τύπο Περιφέρειας, κατά την ίδια δημόσια συνεδρίαση τον «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του κάθε υποψηφίου, αριθμεί και μονογράφει ανά φύλλο τα έγγραφα, που βρίσκονται μέσα σε αυτόν. Οι πράξεις αρίθμησης και μονογραφής αρκεί να γίνονται από ένα τουλάχιστον οποιοδήποτε μέλος της Ε.Α.Α..

Κατόπιν, η Ε.Α.Α., κατά την ίδια δημόσια συνεδρίαση, αποσφραγίζει, ανά είδος Κέντρων και ανά Τύπο Περιφέρειας, τον «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του κάθε υποψηφίου, αριθμεί και μονογράφει ανά φύλλο τα έγγραφα, που βρίσκονται μέσα σε αυτόν. Οι πράξεις αρίθμησης και μονογραφής αρκεί να γίνονται από ένα τουλάχιστον οποιοδήποτε μέλος της Ε.Α.Α..

2.7.1.2. Έλεγχος και αξιολόγηση τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων συμμετοχής (Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής).

Στη συνέχεια, η Ε.Α.Α. σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει, ανά είδος Κέντρων και ανά Τύπο Περιφέρειας και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα, κατά πόσον οι υποψήφιοι πληρούν όλες τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο διαγωνισμό.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων συμμετοχής των υποψηφίων στο διαγωνισμό, η Ε.Α.Α. συντάσσει το Πρακτικό της, στο οποίο αναφέρονται τόσο οι υποψήφιοι που συνεχίζουν να συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία όσο και αυτοί που αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία, καθώς και οι λόγοι αποκλεισμού τους.

2.7.1.3. Έλεγχος και αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των υποψηφίων (Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς).

Κατόπιν των ανωτέρω, η Ε.Α.Α. ελέγχει και αξιολογεί σε νέα κλειστή συνεδρίασή της την Τεχνική Προσφορά κάθε υποψηφίου. Συγκεκριμένα, η Ε.Α.Α. θα προβεί στη συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των υποψηφίων που έχουν καταθέσει Προσφορά για το ίδιο είδος Κέντρου και τον ίδιο Τύπο Περιφέρειας.

Ειδικότερα, η Ε.Α.Α. θα προβεί καταρχήν στη συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των υποψηφίων που έχουν καταθέσει Προσφορές για ΚΗΦΗ στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης-Άξονας Προτεραιότητας 10, μεταξύ των υποψηφίων που έχουν καταθέσει Προσφορές για ΚΗΦΗ στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου-Άξονας Προτεραιότητας 11 και μεταξύ των υποψηφίων που έχουν καταθέσει Προσφορές για ΚΗΦΗ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου-Άξονας Προτεραιότητας 12. Εν συνεχεία, η Ε.Α.Α. θα προβεί στη συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των υποψηφίων που έχουν καταθέσει Προσφορές για Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρίες και τα Λοιπά Κέντρα στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης-Άξονας Προτεραιότητας 10, μεταξύ των υποψηφίων που έχουν καταθέσει Προσφορές για Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρίες και τα Λοιπά Κέντρα στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου-Άξονας Προτεραιότητας 11 και μεταξύ των υποψηφίων που έχουν καταθέσει Προσφορές για Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρίες και τα Λοιπά Κέντρα στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου-Άξονας Προτεραιότητας 12.

Η Ε.Α.Α. διενεργεί τον έλεγχο των ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, όπως αυτά παρουσιάζονται παρακάτω.

Τυπικά κριτήρια αποκλεισμού των Τεχνικών Προσφορών

Η Ε.Α.Α. απορρίπτει ως απαράδεκτες τις προσφορές που κατά την κρίση της είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις λειτουργικές, τεχνολογικές και λοιπές απαιτήσεις της παρούσας.

Ειδικότερα, η Ε.Α.Α. ελέγχει και εξετάζει τα παρακάτω κριτήρια, που αφορούν στην τήρηση των όρων της παρούσας, ενώ η έλλειψη ενός και μόνο εξ αυτών αποτελεί λόγο απόρριψης της υποβληθείσας προσφοράς.

Συγκεκριμένα, εξετάζεται εάν απουσιάζουν ή εάν υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ:

 • των ζητούμενων στοιχείων του εντύπου της Τεχνικής Προσφοράς (Παράρτημα II) και των αναγραφόμενων σε αυτό
 • των διαφόρων εσωτερικών στοιχείων της Τεχνικής Προσφοράς

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Τροποποιήσεις των προσφορών ή προτάσεις που κατά την κρίση της ΕΑΑ εξομοιώνονται με αντιπροσφορές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Α. Μεθοδολογία αξιολόγησης

Εν συνεχεία, η Ε.Α.Α. προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των υπολοίπων υποψηφίων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν ως τυπικά αποδεκτές. Στη φάση αυτή θα γίνει βαθμολόγηση των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης των προτεινόμενων προσφορών, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο Β κατωτέρω και ο υπολογισμός της Συνολικής Βαθμολογίας Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ). Η βαθμολόγηση των επιμέρους κριτηρίων για την τεχνική αξιολόγηση της κάθε προσφοράς θα γίνει με τη μέθοδο που ακολουθεί:

κάθε Τεχνική Προσφορά που υποβάλλει ο υποψήφιος θα εξετάζεται από την Ε.Α.Α., η οποία θα συμπληρώνει «Δελτίο Αξιολόγησης», όπου η Ε.Α.Α. αξιολογεί χωριστά κάθε κριτήριο της Τεχνικής Προσφοράς και βαθμολογεί, με έναν ακέραιο βαθμό από το 0 έως το 100, ως κάτωθι:

 1. qΑνεπαρκής: που αντιστοιχεί σε βαθμολογία από 0-50
 2. qΕπαρκής: που αντιστοιχεί σε βαθμολογία από 51-65
 3. qΚαλή: που αντιστοιχεί σε βαθμολογία από 66-80
 4. qΠολύ καλή: που αντιστοιχεί σε βαθμολογία από 81-99
 5. qΆριστη: που αντιστοιχεί στο βαθμό 100

Η Ε.Α.Α. θα πρέπει να αιτιολογεί την αξιολόγησή της και να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο ή παρατήρηση που τεκμηριώνει την βαθμολογία της.

Η μη συμπλήρωση όλων των πεδίων της Τεχνικής Προσφοράς από τον υποψήφιο συνιστά λόγο απόρριψης.

Στη συνέχεια, για κάθε ένα κριτήριο, ο βαθμός της Ε.Α.Α. θα πολλαπλασιασθεί επί τον επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου, για να προκύψει ο βαθμός του κριτηρίου αυτού.

Ακολούθως, θα υπολογισθεί το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, το οποίο θα αποτελεί τη Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς (ΒΤΠ). Η ΒΤΠ προκύπτει ως αποτέλεσμα με βάση τον τύπο:

ΒΤΠ =     βαθμός κριτηρίου Ι x25% + βαθμός κριτηρίου ΙΙ x20 % +

βαθμός κριτηρίου ΙΙΙ x 35% + βαθμός κριτηρίου ΙVx20 %

Στη συνέχεια, η Βαθμολογία κάθε Τεχνικής Προσφοράς συγκρίνεται με την Τεχνική Προσφορά που έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη Βαθμολογία στο ίδιο είδος Κέντρων και στον ίδιο Τύπο Περιφέρειας, προκειμένου να προκύψει η Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ). Ο υπολογισμός της ΣΒΤΠ γίνεται με βάση τον τύπο:

ΒΤΠ

ΣΒΤΠ = —————————————————————-Χ 100

Υψηλότερη ΒΤΠ στον ίδιο τύπο Περιφέρειας

Β. Κριτήρια Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών

Η εξέταση της Τεχνικής Προσφοράς διενεργείται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και την αντίστοιχη βαρύτητά τους επί τις εκατό:

Κριτήριο Ι: Τεκμηρίωση της ανάγκης λειτουργίας του Κέντρου, σε σχέση με τις εντοπισμένες τοπικές ανάγκες των δυνητικών άμεσα ωφελουμένων (25%)

Κριτήριο ΙI: Η διαδικασία δημοσιοποίησης/πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και παραλαβής των αιτημάτων των δυνητικών άμεσα ωφελουμένων, για την επιλογή τους από το Κέντρο (20%)

Κριτήριο ΙII: Η περιγραφή του τρόπου, της συχνότητας και του περιεχομένου των υπηρεσιών που θα παρέχονται στους άμεσα ωφελούμενους, ανάλογα με τις ειδικότητες, τον αριθμό των στελεχών της δομής και τη διάγνωση των αναγκών των ωφελουμένων (35%)

Κριτήριο ΙV: Η περιγραφή  της διαδικασίας παρακολούθησης της πορείας της υγείας και των αναγκών των άμεσα ωφελουμένων (20%)

Η Ε.Α.Α. συντάσσει Πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι Τεχνικές Προσφορές που τυχόν απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες καθώς και ο Πίνακας Βαθμολογίας των υπολοίπων υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης.

Το Πρακτικό της Ε.Α.Α. που αφορά στον έλεγχο και την αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων συμμετοχής των υποψηφίων (Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής), καθώς και το Πρακτικό της Ε.Α.Α. που αφορά στον έλεγχο και την αξιολόγησητων Τεχνικών Προσφορών των υποψηφίων (Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς) διαβιβάζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Τ.Α.Α., το οποίο αποφαίνεται επί των Πρακτικών και εκδίδει μία και μόνο πράξη αναφορικά με τα αποτελέσματα του σταδίου του ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και του σταδίου αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 13 του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 4111/2013). Η εν λόγω πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. γνωστοποιείται στους υποψηφίους που είτε συνεχίζουν στην παρούσα διαδικασία είτε αποκλείστηκαν από αυτήν.

Ακολούθως, επιστρέφονται οι Οικονομικές Προσφορές, καθώς και οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής των υποψηφίων που αποκλείσθηκαν από την περαιτέρω συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

2.7.1.4 Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών.

Στη συνέχεια, η Ε.Α.Α. συνέρχεται σε νέα δημόσια συνεδρίαση, για την αποσφράγιση του «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», αρμοδίως γνωστοποιούμενη εγγράφως στους υποψηφίους, που συνεχίζουν να συμμετέχουν στη διαδικασία. Οι υποψήφιοι μπορούν, εάν το επιθυμούν, να είναι παρόντες δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο κατά την αποσφράγιση. Κατά την εν λόγω συνεδρίαση η Ε.Α.Α. αποσφραγίζει ανά είδος Κέντρων και ανά Τύπο Περιφέρειας, τον «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του κάθε υποψηφίου, αριθμεί και μονογράφει ανά φύλλο τα έγγραφα, που βρίσκονται μέσα σε αυτόν. Οι πράξεις αρίθμησης και μονογραφής αρκεί να γίνονται από ένα τουλάχιστον οποιοδήποτε μέλος της Ε.Α.Α..

2.7.1.5. Έλεγχος και αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των υποψηφίων (Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς).

Η τιμή προσφοράς ανά ωφελούμενο δε θα πρέπει να ξεπερνά, επί ποινή αποκλεισμού, το ανώτατο όριο τιμής προσφοράς που θεσπίζεται στην παράγραφο 2.5.2 της παρούσας. Σε περίπτωση έκπτωσης, θα πρέπει να γίνεται σαφές από την προσφορά το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης ανά ωφελούμενο σε σχέση με το ανώτατο όριο τιμής προσφοράς, όπως αυτό προσδιορίζεται στην παράγραφο 2.5.2 της παρούσας. Επισημαίνεται ότι, το ποσοστό της προσφερόμενης έκπτωσης θα εκφράζεται σε ακέραιο αριθμό.

Σε περίπτωση ασυνήθιστα μεγάλης έκπτωσης, η Ε.Α.Α. μπορεί να καλεί τον υποψήφιο για διευκρινίσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 52 του ΠΔ 60/2007.

Η αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών γίνεται με βάση την τιμή προσφοράς ανά ωφελούμενο, ενώ η βαθμολόγησή τους είναι συγκριτική. Συγκεκριμένα, η Ε.Α.Α. θα προβεί στη συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των υποψηφίων που έχουν καταθέσει Προσφορά για το ίδιο είδος Κέντρου και τον ίδιο Τύπο Περιφέρειας.

Ειδικότερα, η Ε.Α.Α. θα προβεί καταρχήν στη συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των υποψηφίων που έχουν καταθέσει Προσφορές για ΚΗΦΗ στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης-Άξονας Προτεραιότητας 10, μεταξύ των υποψηφίων που έχουν καταθέσει Προσφορές για ΚΗΦΗ στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου-Άξονας Προτεραιότητας 11 και μεταξύ των υποψηφίων που έχουν καταθέσει Προσφορές για ΚΗΦΗ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου-Άξονας Προτεραιότητας 12. Εν συνεχεία, η Ε.Α.Α. θα προβεί στη συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των υποψηφίων που έχουν καταθέσει Προσφορές για Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρίες και τα Λοιπά Κέντρα στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης-Άξονας Προτεραιότητας 10, μεταξύ των υποψηφίων που έχουν καταθέσει Προσφορές για Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρίες και τα Λοιπά Κέντρα στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου-Άξονας Προτεραιότητας 11 και μεταξύ των υποψηφίων που έχουν καταθέσει Προσφορές για Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρίες και τα Λοιπά Κέντρα στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου-Άξονας Προτεραιότητας 12.

Η Βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών, δηλαδή ο υπολογισμός της Βαθμολογίας Οικονομικής Προσφοράς (ΒΟΠ), γίνεται με βάση τον τύπο:

2.7.1.6. Τελική Κατάταξη των Προσφορών των υποψηφίων.

Μετά την ολοκλήρωση και της παραπάνω φάσης, η Ε.Α.Α. προβαίνει στην τελική αξιολόγηση των προσφορών, στη βάση της αξιολόγησης της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς. Η βαθμολόγηση, δηλαδή ο υπολογισμός της Συνολικής Βαθμολογίας (ΣΒ) κάθε Προσφοράς προκύπτει ως εξής:

ΣΒ = ΣΒΤΠ Χ 75% + ΒΟΠ Χ 25%

Η Ε.Α.Α. συντάσσει Πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι Οικονομικές Προσφορές που τυχόν απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες, ο Πίνακας Βαθμολογίας των υπολοίπων υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης, καθώς και ο Τελικός Πίνακας Βαθμολογίας των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης των υποψηφίων με τα αντίστοιχα Κέντρα, με βάση τη Συνολική Βαθμολογία (ΣΒ) τους και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της παρούσας πρόσκλησης. Από το πρακτικό θα προκύπτουν τα επιλεχθέντα Κέντρα, ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων ανά Κέντρο και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός. Το Πρακτικό της Ε.Δ.Δ. διαβιβάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Τ.Α.Α., το οποίο αποφαίνεται επί του Πρακτικού και εν συνεχεία γνωστοποιεί στους υποψηφίους την απόφασή του για τη βαθμολογία και την τελική κατάταξη των υποψηφίων. Η ανακήρυξη των Αναδόχων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Τ.Α.Α., το οποίο κοινοποιεί τη σχετική απόφαση ανακήρυξης στους Ανάδοχους.

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (κατόπιν εισήγησης της Ε.Α.Α.) διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε μείωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των προσφορών.

2.7.1.7. Κατακύρωση

Εν συνεχεία, καταρτίζονται οι οριστικοί πίνακες των επιλεχθέντων και των απορριφθέντων υποψηφίων και των αντίστοιχων Κέντρων, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.. Η ανάρτησή τους δε μπορεί, σε καμία περίπτωση, να θεωρηθεί ότι αποτελεί από μόνη της κατακύρωση των υπηρεσιών στους υποψήφιους.

Οι υποψήφιοι στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση θα κληθούν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. να υποβάλλουν, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτούς, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος VΙI της παρούσας (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης). Σε περίπτωση που τα εν λόγω δικαιολογητικά δεν υποβληθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, οι αντίστοιχοι φορείς θα αποκλεισθούν και θα εκπέσει η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής τους. Στην περίπτωση αυτή, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα έχει το δικαίωμα να καλέσει τον επόμενο κατά σειρά βαθμολόγησης υποψήφιο με τις ίδιες προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα κληθούν να καταθέσουν σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο όλα τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης που προβλέπονται από την παρούσα. Στο εν λόγω φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

 • τα στοιχεία του υποψηφίου Αναδόχου (επωνυμία φορέα & επωνυμία Κέντρου)
 • ο αποδέκτης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., Μυλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα)
 • ο τίτλος της Πρόσκλησης ανάλογα με τον τύπο Περιφέρειας για την οποία κατατίθεται η Προσφορά (ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ  ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ», ή ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ, ή ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ»
 • η ένδειξη: ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Στη συνέχεια, η Ε.Α.Α. συνέρχεται σε νέα δημόσια συνεδρίαση, για την αποσφράγιση των φακέλων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, αρμοδίως γνωστοποιούμενη εγγράφως στους υποψηφίους, που συνεχίζουν να συμμετέχουν στη διαδικασία. Οι υποψήφιοι μπορούν, εάν το επιθυμούν, να είναι παρόντες δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο κατά την αποσφράγιση. Κατά την εν λόγω συνεδρίαση η Ε.Α.Α. αποσφραγίζει, ανά είδος Κέντρων και ανά Τύπο Περιφέρειας, τους φακέλους των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, αριθμεί και μονογράφει ανά φύλλο τα έγγραφα, που βρίσκονται μέσα σε αυτούς. Οι πράξεις αρίθμησης και μονογραφής αρκεί να γίνονται από ένα τουλάχιστον οποιοδήποτε μέλος της Ε.Α.Α..

Κατόπιν, η Ε.Α.Α. ελέγχει σε νέα κλειστή συνεδρίασή της τα προσκομισθέντα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης του κάθε υποψηφίου και συντάσσει το σχετικό Πρακτικό της.

Το Πρακτικό της Ε.Α.Α. που αφορά στον έλεγχο και την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των υποψηφίων με τον Πίνακα Βαθμολογίας των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης και τον Τελικό Πίνακα Βαθμολογίας των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης των υποψηφίων με τα αντίστοιχα Κέντρα, με βάση τη Συνολική Βαθμολογία (ΣΒ), καθώς και το Πρακτικό της Ε.Α.Α. που αφορά στον έλεγχο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης διαβιβάζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Τ.Α.Α., το οποίο αποφαίνεται επί των Πρακτικών και εκδίδει μία και μόνο πράξη αναφορικά με τα αποτελέσματα του σταδίου της αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών και του σταδίου του ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης των προσωρινών Αναδόχων (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 13 του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 4111/2013). Η εν λόγω πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., η οποία αποτελεί και απόφαση κατακύρωσης, γνωστοποιείται στους υποψηφίους. Η γνωστοποίησή της, δε μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αποτελεί από μόνη της κατακύρωση των υπηρεσιών στους διαγωνιζόμενους.

Η απόφαση κατακύρωσης θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα αναφερόμενα στο άρθρο 23 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007. Ειδικότερα, στην απόφαση κατακύρωσης θα αναφέρεται το κόστος της προς υπογραφή Σύμβασης. Η απόφαση κατακύρωσης αποστέλλεται, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τη διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας της παρούσας διαδικασίας.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών και υπό την προϋπόθεση της θετικής έκβασης της διαδικασίας του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο και του προσυμβατικού ελέγχου από την αρμόδια Μονάδα Προεγκρίσεων της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. για την Διατύπωση Γνώμης (Απόφαση Προέγκρισης), οι Ανάδοχοι θα κληθούν για την υπογραφή των Συμβάσεων.

2.7.2. Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Όσο αφορά την Προσωρινή Δικαστική Προστασία εφαρμόζεται ο Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)», όπως αυτός ισχύει.

2.8 Υπογραφή Συμβάσεων

Μετά την ολοκλήρωση του κατ΄ άρθρο 25 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α), προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας από τις υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του προσυμβατικού ελέγχου από τη Μονάδα Προεγκρίσεων της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ., υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στην προκήρυξη. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε, ούτε συμπλήρωση ή τροποποίηση. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η τροποποίηση όταν προβλέπεται από συμβατικό όρο και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 παρ. 4 του ΠΔ 118/2007. Οι φορείς θα κληθούν για την υπογραφή της Σύμβασης, μέσω των νομίμων εκπροσώπων τους, οι οποίοι θα προσκομίζουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα του άρθρου 6 του Π.Δ 118/2007 καθώς και εκείνα για τα οποία είχαν προσκομισθεί υπεύθυνες δηλώσεις.

Για την υπογραφή της Σύμβασης οι Φορείς θα πρέπει να διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό. Επίσης, για την υπογραφή της Σύμβασης, θα πρέπει οι φορείς  να έχουν ολοκληρώσει την επιλογή των ωφελούμενων εντός είκοσι(20) ημερών από την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων της τελικής αξιολόγησής τους, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 2.7.1.6, και να έχουν προσκομίσει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε. τη Συγκεντρωτική Αναλυτική Κατάσταση Ωφελουμένων (Παράρτημα IV) για κάθε Κέντρο το οποίο θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο της παρούσας. Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που ορίζονται στις παραγράφους 2.9 και 2.10 της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των άμεσα ωφελουμένων δε μπορεί να υπερβαίνει τον εγκεκριμένο αριθμό που θα αναγράφεται στους οριστικούς πίνακες και στην Απόφαση Κατακύρωσης.

Για την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία θα ανέρχεται στο 10% επί του συνολικού προϋπολογισμού της Σύμβασης και θα είναι αορίστου χρόνου. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να συνταχθεί και να περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο υπόδειγμα του Παραρτήματος VI.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και την εκκαθάριση του συνόλου των απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει, σε οποιονδήποτε τρίτο, τη σύμβαση ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή.

Εξαιρούνται οι μεταβολές που προκύπτουν από την εφαρμογή του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010).

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει στοιχεία για παρακολούθηση και έλεγχο, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διαχειριστικής Αρχής, του Δικαιούχου και άλλων αρμοδίων αρχών, καθώς και να αποδέχεται τους προβλεπόμενους ελέγχους και επιτόπιες επαληθεύσεις που θα διενεργούνται από τα αρμόδια Εθνικά και Ευρωπαϊκά όργανα που ορίζονται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Επίσης, υποχρεούται να τηρεί και να καταθέτει όταν του ζητηθεί, στοιχεία φυσικού αντικειμένου που αφορούν τους ωφελούμενους, τα οποία σχετίζονται με:

 • Το καθεστώς απασχόλησής τους στην αγορά εργασίας.
 • Τα ηλικιακά δεδομένα αυτών.
 • Ευάλωτες ομάδες.
 • Το μορφωτικό επίπεδο αυτών.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι δώδεκα μήνες και ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της.

2.9 Ωφελούμενοι/νες- Κριτήρια επιλογής

Οιωφελούμενοιτων προς ανάθεση υπηρεσιών, διαχωρίζονται σε άμεσα και έμμεσα ωφελούμενους.

Άμεσα ωφελούμενοι είναι οι ηλικιωμένοι (για τα ΚΗΦΗ) και τα ΑμεΑ (για τα Κέντρα Διημέρευσης και τα Λοιπά Κέντρα), οι οποίοι θα λαμβάνουν τις υπηρεσίες των ανωτέρω κέντρων.

Έμμεσα ωφελούμενοι είναι τα άτομα τα οποία έχουν επιφορτιστεί με τη φροντίδα των άμεσα ωφελουμένων (ηλικιωμένων και ΑμεΑ), και τα οποία αναμένεται να ανακουφιστούν από το βάρος της φροντίδας αυτής, με την παραμονή των άμεσα ωφελούμενων στα Κέντρα αυτά, και να διευκολυνθεί έτσι και η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

Η επιλογή των άμεσα ωφελουμένων θα πραγματοποιείται από τους Αναδόχους, αμέσως μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων της τελικής αξιολόγησής τους, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 2.7.1.6, πριν την έκδοση της Απόφασης Κατακύρωσης και πριν την υπογραφή της Σύμβασης.

Για την επιλογή των άμεσα ωφελουμένων στους οποίους θα παρέχονται από το Κέντρο υπηρεσίες, θα λαμβάνονται συνδυαστικά υπόψη οι παρακάτω παράμετροι:

Α. Κριτήρια επιλογής των έμμεσα ωφελούμενων ατόμων:

 • Οικογενειακό εισόδημα

με προτεραιότητα από το χαμηλότερο εισόδημα στο υψηλότερο.

 • Οικογενειακή Κατάσταση
 • Εργασιακή Κατάσταση

Β. Κριτήρια επιλογής των εξαρτώμενων μελών (άμεσα ωφελουμένων):

Β1. Για τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

 • Κατάσταση υγείας

με προτεραιότητα την βαρύτερη κατάσταση υγείας.

 • Οικογενειακό Εισόδημα

με προτεραιότητα από το χαμηλότερο εισόδημα στο υψηλότερο.

 • Οικογενειακή Κατάσταση

Χήρος/α, Διαζευγμένος/η, Άγαμος/η

Β2. Για τα Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες και λοιπά Κέντρα

 • Εισόδημα

με προτεραιότητα από το χαμηλότερο εισόδημα στο υψηλότερο.

Αναλυτικά, η μοριοδότηση των κριτηρίων έχει ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (60%)

1. Οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 €

15

από 6.000,01 € έως 12.000 €

10

από 12.000,01 € έως 30.000 €

5

2. Οικογενειακή Κατάσταση ΑμεΑ ή άτομα που ανήκουν σε οικογένειες με μέλη ΑμεΑ (για τα Κέντρα Διημέρευσης/Λοιπά Κέντρα, δεν υπολογίζεται ως ΑμεΑ ο άμεσα ωφελούμενος για τον οποίο γίνεται η αίτηση)

10

Τρίτεκνοι/Πολύτεκνοι

 

5

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών

5

3. Εργασιακή Κατάσταση

 

Άνεργος

15

Εργαζόμενος/η

5

Εργαζόμενος/η με σύμβαση μερικής απασχόλησης

8

Εργαζόμενος/η με σύμβαση ορισμένου χρόνου

7

 

ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΚΗΦΗ (40%)

1. Κατάσταση Υγείας Πλήρως αυτοεξυπηρετούμενος/η (κινητικά – νοητικά – ψυχικά)

4

Μερικώς αυτοεξυπηρετούμενος/η  (κινητικά – νοητικά – ψυχικά)

6

Μη αυτοεξυπηρετούμενος/η (κινητικά – νοητικά – ψυχικά)

10

2. Εισόδημα έως 6.000 €

15

από 6.000,01 € έως 12.000 €

10

από 12.000,01 € έως 30.000 €

5

3. Οικογενειακή Κατάσταση Χήρος/α, Διαζευγμένος/η, Άγαμος/η

5

ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΕΝΤΡΑ (40%)

1. Εισόδημα έως 6.000 €

15

από 6.000,01 € έως 12.000 €

10

από 12.000,01 € έως 30.000 €

5

Για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία κριτηρίων η οποία δεν αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα, οι ωφελούμενοι δε θα λαμβάνουν μόρια, χωρίς αυτό να σημαίνει απώλεια του δικαιώματος συμμετοχής και κατάταξης μετά από την αντίστοιχη μοριοδότηση των εναπομεινάντων κριτηρίων.

Ο Ανάδοχος βαθμολογεί και κατατάσσει τους ωφελούμενους σε πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά, με βάση το σύνολο της βαθμολογίας τους και τους επιλέγει με βάση τον αριθμό των θέσεων που έχουν εγκριθεί για κάθε Κέντρο.

Οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του ανωτέρω πίνακα εντός τριών (3) ημερών από τη γνωστοποίησή του, ενώπιον του αρμόδιου οργάνου του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι ωφελούμενοι δε λαμβάνουν υπηρεσίες από άλλο Κέντρο. Για το σκοπό αυτό οι ωφελούμενοι θα υπογράφουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

2.10 Διαδικασία επιλογής ωφελουμένων

Η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων πραγματοποιείται από τον Ανάδοχο, μετά την Απόφαση Κατακύρωσης και πριν την υπογραφή της Σύμβασης και βασίζεται στις παρακάτω διαδικασίες:

 • Δημοσιοποίηση, μέσω δημοσιεύσεων στον τύπο, αλλά και με κάθε πρόσφορο και ενδεικνυόμενο μέσο, πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους ωφελούμενους.
 • Υποβολή Αίτησης από τους έμμεσα ωφελούμενους. Η αίτηση συνοδεύεται από κάποια απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και από κάποια για τη συγκέντρωση μορίων, που καλύπτουν τα κριτήρια μοριοδότησης της παρ. 2.9 της παρούσας. Συγκεκριμένα:

α) Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι έλληνες Ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.

β) Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2012 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2011 έως 31/12/2011).

γ)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/΄86 του έμμεσα ωφελούμενου, ότι είναι επιφορτισμένος με τη φροντίδα του συγκεκριμένου άμεσα ωφελούμενου.

ε) Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ ή σε οικογένειες με μέλη ΑμεΑ – πέραν του άμεσα ωφελούμενου – απαιτείται Βεβαίωση που έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή εφόσον αυτή ισχύει εφόρου ζωής ή δεν έχει λήξει η χρονική ισχύς της.

στ)Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι εργαζόμενοι, απαιτείται βεβαίωση εργοδότη από την οποία να προκύπτει το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου). Σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης, απαιτείται αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ και υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος. Σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

ζ)Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι άνεργοι, απαιτείταιεπίσημο αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, και:

 • §Επίσημο αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

Εάν ο/η έμμεσα ωφελούμενος/η λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ, και παραμένει άνεργος/η,απαιτείται επίσημο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.

Στην περίπτωση υποβολής αίτησης για ΚΗΦΗ, συνυποβάλλονται από τους έμμεσα ωφελούμενους τα ακόλουθα δικαιολογητικά που αφορούν στους άμεσα ωφελούμενους:

α) Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν οι άμεσα ωφελούμενοι είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν οι άμεσα ωφελούμενοι είναι έλληνες Ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.

β) Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2012 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2011 έως 31/12/2011).

γ)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

δ) Γνωμάτευση Θεράποντος Ιατρού, από την οποία να προκύπτει αν ο άμεσα ωφελούμενος είναι πλήρως, μερικώς ή μη αυτοεξυπηρετούμενος (κινητικά – νοητικά – ψυχικά).

Στην περίπτωση υποβολής αίτησης για Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας και λοιπά Κέντρα, συνυποβάλλονται από τους έμμεσα ωφελούμενους τα ακόλουθα δικαιολογητικά που αφορούν στους άμεσα ωφελούμενους:

α) Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, εφόσον κατά Νόμο χορηγείται, άλλως πιστοποιητικό γεννήσεως. Εάν οι άμεσα ωφελούμενοι είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν οι άμεσα ωφελούμενοι είναι έλληνες Ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.

β) Σε περίπτωση που για τον άμεσα ωφελούμενο υποβάλλεται ξεχωριστή φορολογική δήλωση, εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2012 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2011 έως 31/12/2011).

Έλεγχος των δικαιολογητικών, εξέταση και αξιολόγηση των αιτήσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 2.7 της παρούσας

 • Επιλογή αυτών
 • Ειδοποίηση των ωφελουμένων

Επισημαίνεται, ότι σε κάθε έγγραφο που αφορά στην πράξη (δημοσίευση, ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, αίτηση ωφελούμενων κτλ.) θα πρέπει να αναγράφεται ότι αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

γ) Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου, απαιτείται βεβαίωση εργοδότη από την οποία να προκύπτει το είδος απασχόλησης

δ) Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι αυτοαπασχολούμενοι, απαιτείται επίσημο αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, περί μη διακοπής άσκησης του επιτηδεύματος.

ε) Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι αυτοαπασχολούνται στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

στ) Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2012 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2011 έως 31/12/2011) ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ ότι δεν έχουν υποβάλλει Φορολογική Δήλωση για το οικονομικό έτος 2012.

ζ) Επίσημο αντίγραφο Απολυτηρίου Τίτλου Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου ή ΙΕΚ κατά περίπτωση.

η) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

θ)Εάν οι ωφελούμενοι ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ ή σε οικογένειες με μέλη ΑμεΑ απαιτείται Βεβαίωση που έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή εφόσον αυτή ισχύει εφόρου ζωής ή δεν έχει λήξει η χρονική ισχύς της.

Tα έγγραφα που αφορούν στην επιλογή των ωφελουμένων ο Ανάδοχος οφείλει να τα τηρεί στο αρχείο του ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση οποιουδήποτε ελέγχου είτε από το Δικαιούχο, είτε από τις άλλες αρμόδιες αρχές, για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

 • Έλεγχος των δικαιολογητικών, εξέταση και αξιολόγηση των αιτήσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 2.9 της παρούσας
 • Επιλογή των ωφελουμένων.
 • Ειδοποίηση των ωφελουμένων.

Επισημαίνεται ότι, σε κάθε έγγραφο που αφορά στις πράξεις (δημοσίευση, ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, αίτηση ωφελούμενων κτλ.) θα πρέπει να αναγράφεται ότι αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

2.11 Έντυπο Παροχής Υπηρεσιών προς τους Ωφελούμενους

1. Τα Κέντρα υποχρεούνται να διατηρούν έντυπο με την ονομασία «Έντυπο Παροχής Υπηρεσιών προς τους Ωφελούμενους» (Παράρτημα V) στο οποίο, κάθε μήνα, οι ωφελούμενοι/ες  θα βεβαιώνουν τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών από το Κέντρο, υπογράφοντας στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου. Το έντυπο αυτό, το οποίο θα αποστέλλεται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., θα αποτελεί απόδειξη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και θα θεμελιώνει τη δαπάνη για την πληρωμή του Αναδόχου από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για κάθε Κέντρο που αυτός λειτουργεί.

Επίσης υποχρεούνται να διατηρούν ημερήσιο παρουσιολόγιο, όπου οι ωφελούμενοι θα υπογράφουν καθημερινά.

Επιπλέον, οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να υποβάλουν οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο τους ζητηθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., στο πλαίσιο της υλοποίησης των παρόντων πράξεων.

Επισημαίνεται ότι, σε κάθε έγγραφο που αφορά στις πράξεις (δημοσίευση, ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, αίτηση ωφελούμενων κτλ.) θα πρέπει να αναγράφεται ότι αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

2. Σε περιπτώσεις διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών λόγω αποχωρήσεως ωφελούμενου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε αντικατάστασή του εντός 30 ημερών και να ενημερώσει εγγράφως το Δικαιούχο για την αντικατάσταση αυτή.

Στην περίπτωση αυτή, θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο το σύνολο του προβλεπόμενου ποσού για το συγκεκριμένο μήνα παροχής υπηρεσιών.

Στην περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών και δεν υπάρξει αντικατάσταση του ωφελούμενου, το χρονικό αυτό διάστημα είναι μη επιλέξιμο από το Δικαιούχο και δεν καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσό.

2.12 Τρόπος Πληρωμής

Για την έναρξη καταβολής των πληρωμών από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε προς τους Αναδόχους, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:

α) η υπογραφή της Σύμβασης μεταξύ Δικαιούχου και Αναδόχου,

β) η αποστολή στο Δικαιούχο όλων των «Εντύπων Παροχής Υπηρεσιών προς τους Ωφελούμενους» των μηνών που αντιστοιχούν στο φυσικό αντικείμενο που καλύπτει η αντίστοιχη δόση, υπογεγραμμένων πρωτοτύπως από τους ωφελούμενους,

γ) η γνωστοποίηση ενεργού τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) αποκλειστικά στο όνομα του Αναδόχου Φορέα και

δ) η υποβολή φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ, κατά την πληρωμή κάθε δόσης, εφόσον κατά νόμο χορηγούνται στο φορέα.

Οι πληρωμές προς τους Αναδόχους θα πραγματοποιούνται σε τέσσερις δόσεις ως εξής:

α) Η πρώτη δόση ύψους 30% (τριάντα τοις εκατό) επί του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης καταβάλλεται, μετά την υπογραφή της σύμβασης και μετά την πιστοποίηση του 10% του φυσικού αντικειμένου (ανθρωπομήνες παροχής υπηρεσιών), που θα προκύπτει από την προσκόμιση του Εντύπου Παροχής Υπηρεσιών προς τους Ωφελούμενους (Παράρτημα V) του κάθε Κέντρου.

β) Η δεύτερη δόση ύψους 30% (τριάντα τοις εκατό) επί του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση του 40% του φυσικού αντικειμένου (ανθρωπομήνες παροχής υπηρεσιών), που θα προκύπτει από την προσκόμιση του Εντύπου Παροχής Υπηρεσιών προς τους Ωφελούμενους (Παράρτημα V) του κάθε Κέντρου.

γ) Η τρίτη δόση ύψους 30% (τριάντα τοις εκατό) επί του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση του 70% του φυσικού αντικειμένου (ανθρωπομήνες παροχής υπηρεσιών), που θα προκύπτει από την προσκόμιση του Εντύπου Παροχής Υπηρεσιών προς τους Ωφελούμενους (Παράρτημα V) του κάθε Κέντρου.

δ) Η τελευταία δόση ύψους έως και 10% (δέκα τοις εκατό) επί του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης καταβάλλεται μετά τη λήξη και την πιστοποίηση του συνόλου του υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου, που θα προκύπτει από την προσκόμιση του Εντύπου Παροχής Υπηρεσιών προς τους Ωφελούμενους (Παράρτημα V) του κάθε Κέντρου και σύμφωνα με το περιεχόμενο της οικείας Σύμβασης.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου εκφράζεται σε ανθρωπομήνες παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι δικαιολογούν την καταβολή αντιτίμου στους Αναδόχους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα.

Η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου από το Δικαιούχο μπορεί να γίνει με επιτόπιο έλεγχο ή/και με διοικητικό έλεγχο με βάση τα δικαιολογητικά υλοποίησης που υποβάλλουν οι Ανάδοχοι ή/και από συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία μπορεί να ζητήσει ο Δικαιούχος εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο και τα οποία οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίζει, με κάθε πρόσφορο μέσο, ότι οι ωφελούμενοι δε λαμβάνουν υπηρεσίες από παραπάνω του ενός Κέντρα.

Η πληρωμή κάθε δόσης, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν νόμιμων κρατήσεων, θα γίνεται βάσει αντίστοιχου τιμολογίου που θα εκδίδει για τη συγκεκριμένη δόση ο Ανάδοχος.

Η υλοποίηση των πράξεων, καθώς και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα εγκριτικά έγγραφα, δε μεταβιβάζονται ούτε εκχωρούνται σε οποιονδήποτε τρίτο, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.8 της παρούσας.

2.13 Παροχή στοιχείων – Έλεγχοι και επαληθεύσεις

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει στοιχεία για παρακολούθηση και έλεγχο, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  και άλλων αρμοδίων αρχών, καθώς και να αποδέχεται τους προβλεπόμενους ελέγχους και επιτόπιες επαληθεύσεις που θα διενεργούνται από τα αρμόδια Εθνικά και Ευρωπαϊκά όργανα που ορίζονται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

3.1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η επιλογή των Αναδόχων, σύμφωνα με το άρθρο 2.7 της παρούσας, διενεργείται από Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, η οποία συστήνεται με Απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε και δύναται να αποτελείται από υπαλλήλους ή/και από στελέχη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ή/και του Δικαιούχου ή/και από εμπειρογνώμονες που υποδεικνύονται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων τους.

Έργο της Επιτροπής είναι η Διενέργεια του Διαγωνισμού και ο Έλεγχος/Αξιολόγηση των Προσφορών και ειδικότερα:

Ο έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την Προσφορά (παρ. 2.6 της παρούσας), καθώς και ο έλεγχος αποδοχής και τήρησης των όρων της παρούσας.

Ο έλεγχος, η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση των υποβληθεισών Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, οι οποίες κρίθηκαν αποδεκτές κατά τον έλεγχο πληρότητας, ισχύος των δικαιολογητικών και αποδοχής και τήρησης των όρων της παρούσας.

Η εισήγηση προς το Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για τυχόν μείωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των προσφορών.

Η κατάρτιση πίνακα κατάταξης, κατά φθίνουσα σειρά, των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας, με βάση τη βαθμολόγησή τους, από τον οποίο, προκύπτουν τα επιλεχθέντα και μη Κέντρα. Για τα επιλεχθέντα Κέντρα, θα αναγράφεται ο αριθμός των ωφελουμένων και το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στις προσφερόμενες υπηρεσίες κάθε Κέντρου.

Η κατάρτιση πίνακα με τους φορείς και τα αντίστοιχα Κέντρα, που δεν πληρούν τους όρους της παρούσας, με την αιτιολογία απόρριψής τους.

Η κατάρτιση των οριστικών πινάκων των επιλεχθέντων και των απορριφθέντων φορέων και των αντίστοιχων Κέντρων, μετά την εξέταση και των τυχόν ενστάσεων – προσφυγών.

Η διαβίβαση προς έγκριση όλων των ανωτέρω, συνοδευόμενων από τα αντίστοιχα πρακτικά, στο Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Μετά την έγκριση των οριστικών πινάκων επιλεχθέντων και απορριφθέντων φορέων από το Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε, οι πίνακες αυτοί αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου: http://www.eetaa.gr

Τροποποιήσεις των προθεσμιών για τη διαδικασία επιλογής, εφόσον οι συνθήκες το επιβάλλουν, θα ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, γενομένης σχετικής δημοσίευσης στον τύπο.

3.2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων (Ε.Α.Ε.) συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη. Με απόφαση του αυτού οργάνου δύνανται να ορίζονται και αναπληρωματικά μέλη της Ε.Α.Ε.. Τα μέλη της Ε.Α.Ε., τακτικά και αναπληρωματικά, προέρχονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε και τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ε.Α.Ε. θα πρέπει να είναι διάφορα από τα μέλη που συμμετέχουν στην Ε.Α.Α.

Η Ε.Α.Ε. γνωμοδοτεί επί των προσφυγών που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του ν. 3886/2010 και εισηγείται σχετικώς προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Τ.Α.Α., το οποίο είναι και το αρμόδιο προς έκδοση απόφασης, όργανο.

3.3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργων (Ε.Π.Π.Ε.) συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας και αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη. Με απόφαση του αυτού οργάνου δύνανται να ορίζονται και αναπληρωματικά μέλη της Ε.Π.Π.Ε. Τα μέλη της Ε.Π.Π.Ε. τακτικά και αναπληρωματικά, προέρχονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε και τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων. Η Ε.Π.Π.Ε. είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και επίβλεψη εκτέλεσης των συμβάσεων με τους Αναδόχους. Συγκεκριμένα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εξέλιξης και της υλοποίησης της σύμβασης με κάθε Ανάδοχο, στο σύνολό της ή / και στις επιμέρους φάσεις της, την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων Υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 4

ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η παρούσα διατίθεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ατελώς από την επομένη της τελευταίας εκ των δημοσιεύσεων της περίληψης της παρούσας στον ελληνικό τύπο και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α., στη διεύθυνση www.eetaa.gr, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. (www.esaea.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό δύνανται να ζητήσουν με γραπτή αίτησή τους να τους χορηγηθεί κάθε αναγκαία πληροφορία για τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους, κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματος, συμπληρωματικές πληροφορίες επί της παρούσας, οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες δίδονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας παραλαβής των Προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ, ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΥΠΟ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε

ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ