Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής πρόκειται να υλοποιήσει πρόγραμμα με τίτλο «ΣΥΔ 6 Ατόμων στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης»,το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013» και στην κατηγορία πράξης «Πρόληψη του ιδρυματισμού και του Στιγματισμού ΑμεΑ» (οργάνωση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – ΣΥΔ). Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το ελληνικό δημόσιο.

 

Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος, το Κέντρο Ειδικής Αγωγής ζητά δυο άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου που θα υποστηρίξουν:

α) την έρευνα και την εργονομική διευθέτηση του εξοπλισμού (ξενοδοχειακού, εκπαιδευτικού κλπ) που είναι απαραίτητος για τη διαβίωση των ΠΝΟΥ στη ΣΥΔ, β) την υποστήριξη-ενίσχυση των διαδικασιών συγκέντρωσης και αξιοποίησης της εμπειρίας από άλλες λειτουργούσες ΣΥΔ, στο εξωτερικό και το εσωτερικό, γ) τη συγκρότηση-σύνταξη του Οδηγού Υπηρεσιών της ΣΥΔ και των προγραμμάτων λειτουργίας της και δ) τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της υλοποίησης όλων των Ενεργειών του Σταδίου Προετοιμασίας του έργου.

Τα άτομα αυτά πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτουν τουλάχιστον συνδυαστικά και τα δυο, γνώσεις και εμπειρία:

  1. στην υποστήριξη ευπαθών ομάδων
  2. στη χρήση η/υ
  3. στην επικοινωνία.

Αποστολή βιογραφικών στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προθεσμία: Μέχρι 29/10/2010