Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής, Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική αναπηρία, λειτουργεί ως δικαιούχος της πράξης «Επιχορήγηση του ΝΠ Κέντρο Ειδικής Αγωγής για την υλοποίηση του έργου  ΚΔΗΦ - Κέντρο Ειδικής Αγωγής» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Η πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Απόφαση ένταξης  5611/26.08.2016 με κωδικό ΟΠΣ 5001512) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και αφορά στην παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση, από 01/12/2016 έως και 30/11/2019.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης είναι 2.160.000 ευρώ εκ των οποίων τα 1.728.000 ευρώ αποτελούν τη χρηματοδοτική συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Ειδικής Αγωγής στους ωφελούμενους είναι οι ακόλουθες:

Υπηρεσίες Γενικής φροντίδας

 • Μεταφορά των ωφελούμενων προς και από το φορέα
 • Σίτιση
 • Ιατρική παρακολούθηση
 • Ψυχολογική Υποστήριξη
 • Καινοτομικά προγράμματα Σωματικής Άσκησης-Άθληση

Υπηρεσίες Μάθησης-Δημιουργικής Απασχόλησης-Αυτοεξυπηρέτησης

 • Συντήρηση & Κάλυψη κρίσιμων μαθησιακών κενών με καινοτόμες μεθόδους
 • Προγράμματα Ειδικής Αγωγής
 • Προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης και με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών
 • Προγράμματα Αυτοεξυπηρέτησης

Υπηρεσίες Κοινωνικοποίησης- Ψυχαγωγίας

 • Χοροί, Χορωδία, Λοιπά πολιτιστικά (Εικαστικά κ.α.)
 • Ψυχαγωγία-Έξοδοι – Εκδρομές
 • Επικοινωνία
 • Δραματοποίηση-παίξιμο ρόλων
 • Λοιπά Προγράμματα Κοινωνικοποίησης
 • Προγράμματα ισότητας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

Υπηρεσίες Κοινωνικής Υποστήριξης

 • Υποστήριξη των σχέσεών των ωφελούμενων με την πολιτεία
 • Υποστήριξη των σχέσεων με την λοιπή Κοινότητα
 • Οικογενειακή Στήριξη