Υποστήριξη των σχέσεών των ωφελούμενων με την πολιτεία. Επαρκής ενημέρωση των ωφελούμενων για κρατικές υπηρεσίες και φορείς που τους αφορούν. Διευκόλυνση της πρόσβασης σ’ αυτές και της διευθέτησης των υποθέσεών τους. Η ενέργεια παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια με επίβλεψη του υπεύθυνου της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Κέντρου.

Υποστήριξη των σχέσεων με τη λοιπή κοινότητα. Διευκόλυνση των ωφελούμενων στις σχέσεις τους με τη γειτονιά της κατοικίας τους, με συγγενείς και φίλους, με τοπικούς κοινωνικούς φορείς. Έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη του χώρου υποβοηθούν διακριτικά τις αναφερόμενες σχέσεις, όταν χρειάζεται και με την επιτόπου παρουσία τους.

Οικογενειακή στήριξη. Υποβοήθηση των οικογενειακών σχέσεων των ωφελούμενων και των ίδιων των οικογενειών τους με ενημέρωση, ψυχολογική υποστήριξη και άλλες υπηρεσίες που τυχόν κριθούν χρήσιμες.